دیاری که دران نیست کسی یارکسی

یارب ای کاش نیفتد به کسی کارکسی

دسته ها : شعر
دوشنبه بیست و سوم 10 1387

در زندگی نشو مدیون احساس کسی،تا نباشد رایگان عمرت گروگان کسی.

دسته ها : شعر
سه شنبه هفدهم 10 1387

خیلی سخته توی پاییز با غریبی اشنا شی اما وقتی که بهار شد یه جوری ازش جدایی شی 

دسته ها :
سه شنبه هفدهم 10 1387
X